COM HO FEM?

Defensa dels Drets Humans

Partim dels Drets Humans, individuals i col·lectius, com a marc de referència i situem el seu respecte, protecció i garantia com a fonaments i com a eines de les nostres estratègies i intervencions.

Aquest enfocament ens porta a analitzar les causes estructurals que provoquen la vulneració dels Drets Humans, desigualtats i discriminacions, en tots els àmbits.

Comporta també un debat intern permanent, a través de la participació dels i les titulars de drets i de l’enfortiment constant de les nostres capacitats com a titulars de responsabilitat.

Igualtat de gènere

Considerem, també, que la promoció de la igualtat de gènere és un element transversal que no només es reflecteix en els projectes que duem a terme sinó també a nivell intern, amb una incorporació progressiva de mesures per garantir la perspectiva de gènere en el funcionament intern i la estructura orgànica de la nostra entitat.

 

En aquest sentit, s’ha assumit la transversalitat de gènere com un repte permanent de la nostra organització, per garantir que qualsevol acció que es planifiqui -en totes les àrees i tots els nivells- incorpori la perspectiva de gènere.

Donem també una especial atenció a la nostra comunicació (interna i externa) i fem servir un llenguatge no sexista per trencar amb les imatges estereotipades o discriminatòries per raó de sexe o gènere.

La promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones està formalment incorporada als nostres Estatuts.

Aprenentatge mutu i dinàmica de millora contínua

En cadascuna de les nostres intervencions, vam treballar de forma col·lectiva i col·laborativa amb les persones implicades per aconseguir els objectius marcats.

Considerem que tota col·laboració o cooperació és font d’aprenentatge, el que ens fa créixer en capacitats i coneixements.

 

A més, la nostra voluntat permanent per millorar la nostra manera de fer, la concretem a partir de l’aprenentatge de la nostra pròpia experiència, compartint-la i contrastant-la amb altres.

Treball en xarxa

El treball en xarxa constitueix l’ADN de la nostra identitat i ha estat una aposta contínua des de la creació de Reds. Creiem que la complementarietat de les nostres actuacions amb altres agents permet obtenir millors resultats.

Valorem l’acció conjunta com un valor fonamental i una nota diferencial que pot:

– ampliar la capacitat d’acció i articulació davant les noves necessitats,

– optimitzar els recursos,

– compartir prioritats i necessitats d’actuació en un sector o en un territori,

– fomentar la sostenibilitat, la incidència i els efectes multiplicadors i de projecció de les intervencions,

– millorar la interlocució i la representativitat,

– fomentar i potenciar una sèrie de dinàmiques com el diàleg, el consens i la corresponsabilitat.

Transparència i democràcia

Entenem que aquest aspecte representa el nostre compromís com a titulars de responsabilitat. La transparència i la rendició de comptes són elements generadors de credibilitat, legitimitat i confiança, necessaris no només per a projectar una imatge positiva, sinó també per fomentar la participació, l’optimització i utilització responsable dels nostres recursos.